Ochrona środowiska

Kontakt
EMKA Budownictwo i ochrona środowiska

Oferujemy usługi w zakresie

drzewko bonsai
EMKA Budownictwo i ochrona środowiska
drzewo w rękach

Oceny oddziaływania na środowisko

Oferujemy kompleksowe usługi mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (DUŚ).

W ramach usługi:

 • prowadzimy doradztwo i ocenę koncepcji zagospodarowania terenu, ale także wykonanie wstępnej koncepcji,
 • opracowujemy kompletny wniosek o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (m.in. karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko);
 • uczestniczymy w uzgodnieniach z organami opiniującymi i wydającymi decyzję, prowadzimy nadzór i negocjacje w postępowaniu.

Ekspertyzy akustyczne

Doradztwo i weryfikacja projektów w kontekście ochrony przed hałasem (obliczenia akustyczne w ramach DUŚ, a także na potrzeby projektów budowlanych, np. wykazanie zgodności z §323 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania; izolacyjności akustyczne przegród). Prowadzimy także doradztwo w zakresie możliwych środków naprawczych i ograniczenia emisji hałasu.

miernik glośności dźwięku

Twój spokój i zadowolenie

EMKA Budownictwo i ochrona środowiska
Kontakt

Pozwolenia zintegrowane

Oferujemy opracowanie całościowej dokumentacji, niezbędnej do uzyskania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (instalacje typu IPPC). Nasza oferta obejmuje również reprezentowanie inwestora przed organami administracji publicznej.

konsultacja analiza dokumentów
meżczyzna podpisuje dokumenty

Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Dla zakładów powodujących emisję substancji do powietrza oferujemy wykonanie dokumentacji: Studium Ochrony Powietrza stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na emisję bądź zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska: wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych rozporządzeniami:

 • Instalacje, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;
 • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, które nie wymagają pozwolenia – rozporządzenie w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Nasze doświadczenie i profesjonalizm

EMKA Budownictwo i ochrona środowiska
Kontakt

Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze

Oferujemy sporządzenie ekspertyz przyrodniczych takich jak:

 • Inwentaryzacje przyrodnicze – m.in. jako wymagany załącznik do wniosku o DUŚ, ale także jako rozpoznanie terenu na etapie koncepcyjnym;
 • Inwentaryzacje dendrologiczne – m.in. jako wymagany załącznik wymagany do załączenia do wniosku o wycinkę drzew i krzewów, ale także jako rozpoznanie terenu na etapie koncepcyjnym;
 • Plany nasadzeń zastępczych – często warunkiem uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych / zastępczych;
 • Nadzory przyrodnicze – m.in. narzucany do wykonania w ramach wydanej decyzji środowiskowej dla inwestycji;
 • Raporty ekologiczne na potrzeby certyfikacji budynków (np. certyfikaty BREEAM) – przeprowadzenie badania ekologicznego ma na celu określenie wartości ekologicznej oraz opracowania planu działania dla zachowania miejscowej bioróżnorodności z uwzględnieniem krajowego oraz lokalnego planu dla zachowania bioróżnorodności.
wspólna praca rośliny w dłoniach
inżynieria recykling ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Oferujemy pełny zakres dokumentacji niezbędnych do uregulowania stanu formalno-prawnego zakładu w zakresie gospodarki odpadami.

Oferujemy opracowanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, np.:

 • wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów;
 • wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów;
 • wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa;
 • wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, w przypadku wytwarzania:
  • odpadów niebezpiecznych o masie powyżej 1 Mg rocznie,
  • odpadów innych niż niebezpieczne o masie powyżej 5000 Mg rocznie,
  • wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.

Pozwolenia wodnoprawne

Oferujemy sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym operatem wodnoprawnym, niezbędnymi do otrzymania przez zamawiającego decyzji wodnoprawnej.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 • szczególne korzystanie z wód, (…) w szczególności:
  • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • wykonanie urządzeń wodnych (np. wylot);
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (…).
ochrona środowiska śmieci w wodzie
konsultacje online

Konsultacje online i audyty

Ze względu na powszechną dostępność środków technicznych do wykonywania korespondencji przy użyciu Internetu warto zaproponować taką formą kontaktu Inwestorom potrzebującym konsultacji.  Kontakt mejlowy czy też za pośrednictwem ogólnodostępnych komunikatorów internetowych jest łatwy do realizacji i pozwala na oszczędność czasu.  Oczywiście wiemy, że nie każde zagadnienie da się omówić bez wizyty bezpośrednio w miejscu występowania problemu/zagadnienia, ale zawsze warto zacząć po prostu od rozmowy.

Szczególnie zachęcamy do konsultacji przed tworzeniem koncepcji zagospodarowania celem pełnego interdyscyplinarnego rozpoznania terenu oraz do kompleksowych audytów środowiskowych celem weryfikacji prawidłowości funkcjonowania z punktu widzenia przepisów ochrony środowiska.