Bramy i furtki ogrodzenia

Kontakt
EMKA Budownictwo i ochrona środowiska

Bramy i furtki ogrodzenia.

Brama i furtka to elementy składowe ogrodzenia terenu. Obecnie bramy i furtki wykonywane są przeważnie z elementów stalowych.  Jeśli chodzi bramy to typowe bramy ze względu na ich konstrukcję możemy podzielić na:

     – Bramy przesuwne.

     – Bramy rozwierane.

Oba rodzaje bram mogą zostać wyposażone w silnik oraz mechanizm sterujący otwieraniem bram.

Należy pamiętać, że techniczne wymogi w zakresie bram i furtek można odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Należą do nich:

     – Szerokość bramy powinna wynosić przyjemniej 2,4m (światło bramy)

     – Szerokość furtki powinna być nie mniejsza niż 0,9m (światło furtki)

     – Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnętrz działki.

     – Należy pamiętać, że na drogach pożarowych podane minimalne wymiary furtki i bramy regulują przepisy odrębne związane z ochroną przeciwpożarową.

Z punktu widzenia nadzoru inwestorskiego ważne jest, aby zgłoszony przez Wykonawcę produkt (brama, furtka) odpowiadał:

     – założeniom projektowym.

     – posiadał wymagane prawem dokumenty jakości (deklaracje, oceny techniczne)

     – posiadał zakładaną przez Inwestora i Projektanta trwałość mechaniczną jak i odporność na warunki atmosferyczne.

     – Posiadał instrukcje montażu wydane przez Producenta.

     – Posiadał warunki gwarancji i użytkowania wyrobu.

Odporność na warunki atmosferyczne.

Ponieważ bramy i furtki wykonywane są przeważnie z elementów stalowych to za główne ich zagrożenie możemy uznać korozję elementu. Wobec powyższego dużego znaczenia nabiera sposób zabezpieczenia powierzchni elementu przed korozją (podobnie jak dla “ogrodzeń stalowych”). W powszechnym stosowaniu są bramy i furtki cynkowane, a następnie powlekane powłoką malarską lub cynkowane ogniowo.  Ważne jest, aby Klient posiadał podaną przez Producenta informację o długości gwarancji na produkt oraz o przewidywanym okresie trwałości powłoki ochronnej antykorozyjnej. (różnicę pomiędzy gwarancją a trwałością podałem we wpisie “Ogrodzenia-informacje ogólne“).

Generalną zasadę jaką można zaobserwować jest to, że im skuteczniejsze zastosowano powłoki ochronne tym wyrób posiada dłuższe okresy gwarancji i trwałości a Producent eksponuje te informacje w dokumentach jakości.

Bramy i furtki poddawane są oddziaływaniu wiatru. Zagadnienie jest szczególnie istotne, jeżeli bramy posiadają elementy wypełnienia z paneli pełnych. W takiej sytuacji obciążenie wiatrem jest większe niż w przypadku wypełnienia ażurowego bramy.  Z tego powodu dostosowanie się do wytycznych montażu Producenta w zakresie posadowienia bramy jest bardzo istotne.  W mojej ocenie z instrukcji montażu powinno wynikać np. czy należy wykonać fundament w postaci ławy czy też tylko fundament punktowy. Jakie są wymiary geometryczne fundamentu, jaka klasa mieszanki betonowej fundamentu, jakie parametry zastosowanego zbrojenia fundamentów, jakie głębokości posadowienia fundamentu. Zwykle warunki gwarancji powiązane są z poprawnością montażu elementu oraz z dostosowaniem się do instrukcji użytkowania zakupionego towaru (bramy, furtki).

Normy odniesienia dla bram ogrodzeniowych.

Należy nadmienić, iż bramy ogrodzeniowe zostały objęte normą PN-EN 13241-1. Jest to norma znajdująca się wykazie norm zharmonizowanych. W związku z powyższym Deklaracja właściwości użytkowych to podstawowy dokument dla tego wyrobu.

Norma PN-EN 13241-1 obliguje, aby bramy zostały zaprojektowane oraz skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej pracy działające na bramę siły i naprężenia nie uszkodziły bramy ani nie pogorszyły jej właściwości mechanicznych.

Przy zachowaniu zalecanej konserwacji trwałość mechaniczna  wyrobu powinna zostać zapewniona,  przez wskazaną liczbę cykli eksploatacyjnych zadeklarowanych przez producenta. Skrzydło bramy powinno otworzyć się i zamknąć określoną przez Producenta ilość cykli bez uszkodzenia.

Podsumowując:

Decydując się na zakup bramy i furtki powinniśmy uwzględnić kilka aspektów:

     – Zapewne ważny dla Właściciela będzie aspekt wizualny dostosowany do charakteru obiektu (budownictwo indywidualne, budownictwo przemysłowe)

     – Wybór sposobu sterowania bramą i furką (np. sterowanie ręczne lub sterowanie automatyczne)

     – Wybór konstrukcji bramy jaki jest możliwy i wygodny użytkowo do zastosowania na danej działce (np. brama rozwierana, brama przesuwna).

     – Dostosowanie szerokości bramy do potrzeb użytkowych (np. czy będą wjeżdżały auta dostawcze z zaopatrzeniem np: dostawy opału)

     – Wybór sposobu zabezpieczenia konstrukcji bramy przed korozją (np: zastosowanie ochronnego systemu malarskiego lub warstwy ocynku ogniowego lub zastosowanie stali nierdzewnych).

Niezależnie od wybranego systemu bramy ogrodzeniowej rekomendowane jest   posiadanie podstawowych informacji i dokumentów od Producenta potwierdzających jakość i parametry kupowanego towaru, warunki gwarancji, instrukcje użytkowania, instrukcje montażu.

Z zakresu informacji technicznych dla bram ogrodzeniowych szczególną uwagę przykładam do wskazanego przez Producenta okresu trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego bramy, trwałości mechanicznej bramy, klasy odporności na obciążenie wiatrem. Duże znaczenie ma również sposób dokumentowania przez Producenta wymienionych powyżej cech.

Poniżej przykład bramy ogrodzeniowej z powłoką antykorozyjną wykonaną w technologii ocynku ogniowego

Poniżej przykład bramy ogrodzeniowej z powłoką antykorozyjną wykonaną w technologii malowania proszkowego.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę powodzenia w realizowaniu własnych inwestycji. Osoby zainteresowane zachęcam do nawiązaniu współpracy.