Ogrodzenia betonowe

Kontakt
EMKA Budownictwo i ochrona środowiska

Ogrodzenia betonowe.

Ogrodzenia betonowe stanowią kolejną grupę stosowanych powszechnie ogrodzeń terenu.  W tej grupie możemy wyróżnić ogrodzenia:

     – Wykonywane w szalunkach bezpośrednio na działce przy użyciu mieszanki betonowej.

     – Wykonywane z elementów betonowych prefabrykowanych.

Ogrodzenia betonowe charakteryzują się tym, że są przede wszystkim bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne niż np. ogrodzenia z zastosowaniem tradycyjnej siatki stalowej.

Ogrodzenia betonowe mogą mieć pozytywny wpływ na pochłanianie dzięków zatem polepszają komfort akustyczny obszaru znajdującego po stronie wewnętrznej ogrodzenia. Kolejną zaletą takiego ogrodzenia może być nieprzezierność ogrodzenia betonowego w sytuacji, gdy zastosujemy pełne płytowanie przęseł ogrodzenia. Niektórzy Inwestorzy cenią możliwość skutecznego wizualnego wygrodzenia przestrzeni.

Ze względu na większy ciężar ogrodzenia betonowego należy założyć, że sposób montażu oraz transport do miejsca wbudowania takiego ogrodzenia może wymagać poniesienia nieco większych nakładów niż w przypadku typowych ogrodzeń stalowych.

Ogrodzenie betonowe wykonywane w szalunkach bezpośrednio na działce.

Ze względu na fakt, iż jest to rodzaj konstrukcji wykonywanej indywidulanie dla konkretnej lokalizacji zasadne jest stworzenie projektu technicznego (specyfikacji technicznej) wykonywanego w tej technologii ogrodzenia. Informacje ujęte w specyfikacji technicznej są istotne z punktu widzenia konstrukcyjnego, użytkowego oraz estetyki.  Zagadnienia konstrukcyjne przedkładają się na bezpieczeństwo użytkowania wykonanego elementu jak i na trwałość tego elementu. Przykładowe informacje konstrukcyjne to: sposób posadowienia ogrodzenia, średnice, klasa i gatunek stali zbrojeniowej użytej do wykonania zbrojenia elementu, klasa wytrzymałości mieszanki betonowej użytej do wykonania elementu, sposób wykonania dylatacji fragmentów ogrodzenia, wymiary geometryczne ogrodzenia.  Zagadnienia estetyczne będą natomiast związane z planowanym i oczekiwanym efektem wizualnym wykonanego elementu. W tym zakresie znaczenie ma faktura użytych do wnoszenia ogrodzenia szalunków, skład i dodatki do mieszanki betonowej, różnego rodzaju impregnaty do betonu, sposób wypełnienia wykonanych w konstrukcji dylatacji. W mojej ocenie do niewątpliwych zalet tego rodzaju ogrodzenia można zaliczyć przede wszystkim trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Do wad można zaliczyć większą pracochłonność a zatem większe koszty wznoszenia ogrodzenia.

Ogrodzenia betonowe wykonywane z elementów betonowych prefabrykowanych.

Ogrodzenia betonowe prefabrykowane łączą w sobie zalety takie jak: masywność i odporność na uszkodzenia mechaniczne przy jednoczesnym zachowaniu szybkości montażu.

Duże znaczenia ma zautomatyzowany sposób produkcji ogrodzenia w dedykowanych do tego zakładach prefabrykacji.  Powyższe przedkłada się na utrzymanie stałej kontroli jakości wykonywanej produkcji zatem Klient otrzymuje wyrób o cechach deklarowanych przez Producenta. Jedno z bardziej rozpowszechnionych rozwiązań ogrodzeń betonowych prefabrykowanych składa się wyprofilowanego słupka betonowego zbrojonego prętami stalowymi oraz z betonowych zbrojonych prętami stalowymi płyt rozpartych pomiędzy słupkami.  Jak w każdym przypadku ogrodzeń (patrz wpis “Ogrodzenia-informacje ogólne”) zalecane jest, aby posiadać instrukcję Producenta wydaną do wykonania montażu ogrodzenia oraz warunki gwarancji i instrukcję użytkowania ogrodzenia.

Dokumenty jakości dla ogrodzenia betonowego prefabrykowanego.

Z punktu widzenia opiniowania przez nadzór inwestorski zgłaszanych przez Wykonawców materiałów na realizowanych inwestycjach bardzo ważny aspekt stanowią dokumenty, na podstawie których wyrób został legalnie wprowadzony i udostępniony na rynku budowlanym.  Powyższe kwestie zasadniczo regulują dwa podstawowe akty prawne:

     – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

     – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Analiza dokumentów wydanych przez Producenta ma na celu potwierdzić, czy wyrób posiada znakowanie znakiem CE czy znakowanie znakiem budowlanym B.

Należy zauważyć, dla ogrodzenia betonowego prefabrykowanego istnieje norma zharmonizowana PN-EN 12839:2012 prefabrykaty betonowe – elementy ogrodzeń.  Z wymienionych powyżej aktów pranych, wynika, że jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzaniu takiego wyrobu do obrotu. 

Obecność deklaracji właściwości użytkowych wyrobu niesie ze sobą podstawowe dwie korzyści:

     – Nadzór inwestorski posiada możliwość wywiązania się z jednego z podstawowych obowiązków narzuconych Ustawą Prawo Budowlane (sprawdzenie stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów posiadających znakowanie CE lub B)

     – Inwestor ma pewność, że zakupiony wyrób został wykonany przy zachowaniu określonych norm i zasad jakości.

Moim zdaniem ważne jest, aby wraz z produktem posiadać jasne i klarowne wytyczne Producenta do montażu wybranego modelu ogrodzenia oraz wytyczne dla doboru konkretnego rodzaju płyt i słupków do danych warunków terenowych np.  (strefy wiatrowej, czyli obciążenia wiatrem). 

Brak zachowania wytycznych montażu może objawić się różnego rodzaju deformacją kształtu ogrodzenia w trakcie jego eksploatacji.

Należy mieć też na uwadze, że typowe systemowe ogrodzenia betonowe prefabrykowane nie są niezniszczalne. Poniżej przykład uszkodzenia mechanicznego płyty przęsła ogrodzenia.

W mojej ocenie nie ma jednego idealnego rozwiązania technicznego dla ogrodzenia. Każdy system ogrodzeń posiada wady i zalety. Wszystko zależy od możliwości finansowych, poczucia estetyki i wymagań jakie Inwestor stawia wybranemu systemowi ogrodzenia.  Ważne jest jednak, aby wraz z kupowanym systemem ogrodzenia dysponować dokumentami jakości wyrobu, instrukcją montażu, instrukcją doboru wyrobu do warunków terenowych, warunkami gwarancji, instrukcją użytkowania wyrobu.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę powodzenia w realizowaniu własnych inwestycji . Osoby zainteresowane zachęcam do nawiązaniu współpracy.