Ogrodzenie – informacje ogólne

Kontakt
EMKA Budownictwo i ochrona środowiska

Ogrodzenie – informacje ogólne.

Większość realizowanych inwestycji charakterze kubaturowym obejmuje swym zakresem konieczność wykonania ogrodzenia terenu i dotyczy to zarówno inwestycji indywidulanych jak i inwestycji przemysłowych.

Z moich doświadczeń wynika wniosek, iż nie zawsze brane są pod uwagę aspekty techniczne przy wyborze ogrodzenia dla danej inwestycji. W związku z powyższym przedstawię w tym wpisie kilka informacji, które uważam za istotne.

     1.Co to jest ogrodzenie.

     2.Jakie są główne elementy typowego ogrodzenia?

     3.Jakie wymogi stawia ogrodzeniom Ustawa Prawo Budowlane [PB]?

     4.Jakie wymogi stawia ogrodzeniom Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

     5.Jakie są główne typy ogrodzeń?

     6.Jakie aspekty warto rozważyć dokonując wyboru ogrodzenia?

1.Co to jest ogrodzenie?

Patrząc z punktu widzenia litery prawa możemy przytoczyć definicje z Ustawy Prawo Budowlane [PB] Rozdział 1 która mówi o tym, że ogrodzenie jest to urządzenie techniczne (urządzenie budowlane) związane z obiektem budowlanym.

Bardziej zrozumiała definicja ogrodzenia – jest to forma konstrukcji, która otacza dany teren i ma na celu ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych lub zwierząt.

Ogrodzenia możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

     – Odrodzenia stałe (związane z gruntem)

     – Ogrodzenia tymczasowe (posiadają konstrukcję umożliwiającą ich demontaż i ponowny montaż w innym miejscu)

Wymogi dla ogrodzeń zdefiniowane zostały w dwóch podstawowych aktach:

     – Ustawa Prawo Budowlane

     – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2.Jakie są główne elementy ogrodzenia stałego?

Wiele zależy od rodzaju i typu ogrodzenia, ale zasadniczo w ogrodzeniu możemy wyróżnić następujące elementy:

     – Fundamenty (fundamenty punkowe) lub (fundament ciągły)

     – Słupki ogrodzeniowe

     – Panele ogrodzeniowe

     – Furtka

     – Brama

3.Jakie wymogi stawia ogrodzeniom Ustawa Prawo Budowlane?

Ustawa [PB] w Rozdziale 4 (Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych) informuje, że budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2m nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, ale wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.  Należy pamiętać, aby w zgłoszeniu określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. 

W przypadku budowy ogrodzenia o wysokości poniżej 2,2m Ustawa [PB] nie wymaga przeprowadzenia procedury zgłoszenia.

4.Jakie wymogi stawia ogrodzeniom Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poświęca rozdział 9 na temat ogrodzenia. Należy przytoczyć zapisy w postaci:

     – Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

     – Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione. (wyjątek stanowią zakłady karne i areszty śledcze)

     – Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnętrz działki.

     – Furtki w ogrodzeniu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

     – Szerokość bramy powinna wynosić przyjemniej 2,4m (światło bramy)

     – Szerokość furtki powinna być nie mniejsza niż 0,9m (światło furtki)

     – Należy pamiętać, że na drogach pożarowych podane minimalne wymiary furtki i bramy regulują przepisy odrębne związane z ochroną przeciwpożarową.

5.Jakie są główne typy ogrodzeń?

Patrząc na otaczającą nas rzeczywistość możemy zaobserwować wiele typów ogrodzeń. Jeden z podstawowych podziałów ogrodzeń może wynikać ze sposobu ich przeznaczenia np.:

     – Ogrodzenia stałe.

     – Ogrodzenia tymczasowe.

Innym sposobem podziału ogrodzeń jest podział ze względu na materiał, z którego ogrodzenie jest wykonane np.:

     – Ogrodzenia stalowe (siatkowe, panelowe, kute).

     – Ogrodzenia drewniane.

     – Ogrodzenia betonowe (wykonywane w szalunkach bezpośrednio na działce lub z elementów betonowych prefabrykowanych).

     – Ogrodzenia murowane (kamienne, ceglane, wykonane z dedykowanych systemowych pustaków).

     – Ogrodzenia wykonane z gabionów (czyli prefabrykowana siatka stalowa w kształcie kosza wypełniona kruszywem np. naturalnym lub z recyklingu) lub kamieniami.

Wszystkie w/w rodzaje ogrodzeń posiadają wady i zalety. Wynikają one głównie z cech zastosowanych na ogrodzenie materiałów. Można wyróżnić zagadnienia w postaci:

     – Waga ogrodzenia – ma wpływ na pracochłonność oraz ilość potrzebnego do montażu sprzętu. Powyższe przekłada się na cenę montażu 1mb ogrodzenia.

      – Trwałości zastosowanych materiałów. Przykład: Ogrodzenia drewniane są bardziej podatne na warunki atmosferyczne i wymagają większej ilości zabiegów regeneracyjnych niż np. (ogrodzenia betonowe)

     – Koszt materiałów użytych do budowy ogrodzenia. Przykład: Ogrodzenie stalowe kute będzie bardziej kosztowne niż systemowe ogrodzenie siatkowe).

     – Technologia wznoszenia ogrodzenia – Przykład: ogrodzenie murowane będzie wymagało zastosowania ciągłej ławy fundamentowej co przełoży się na zwiększenie kosztów wykonania ogrodzenia. Jednocześnie ogrodzenie murowane będzie odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne niż np. ogrodzenie wykonane z siatki stalowej). Warto jest pamiętać, że słupki ogrodzenia wykonane w technologii murowanej lub żelbetowej z reguły cechują się znaczną masywnością, a to przedkłada się na mniejszą podatność elementu do odkształceń przy niskich temperaturach. Wskazane zagadnienie może mieć znaczenie szczególnie przy zastosowaniu bram lub furtek sterowanych mechanicznie oraz wyposażonych w kontrole dostępu (np. domofony). Stosując masywne elementy do mocowania bram i furtek uzyskujemy zazwyczaj mniejszą usterkowość pracy bram i furtek w niskich temperaturach.

 

6.Jakie aspekty warto rozważyć dokonując wyboru ogrodzenia?

     – Trwałość ogrodzenia ze względu na warunki atmosferyczne – W mojej ocenie jest to parametr najbardziej istotny z punktu widzenia Inwestora. Ogrodzenie poddane jest działaniu warunków atmosferycznych takich jak niska temperatura, deszcz, śnieg, parcie wiatru, wilgotność powietrza, związki chemiczne obecne w powietrzu i w gruncie. Materiały stosowane na ogrodzenia są odporne w różnym stopniu na działanie wskazanych czynników atmosferycznych. Rekomenduje, aby przed wyborem konkretnego systemu ogrodzenia uzyskać pisemną informację Producenta w zakresie długości obowiązującej na ogrodzenie gwarancji oraz przewidywanego okresu trwałości danego ogrodzenia.Okres gwarancji nie musi być (i zazwyczaj nie jest) tożsamy z okresem trwałości.

Okres gwarancji oznacza okres czasu, w którym Producent gwarantuje, że jego produkt zachowa dobrą jakość i niezmienione cechy wyrobu przy założeniu użytkowania tego produktu zgodnie z podanymi przez Producenta warunkami użytkowania i gwarancji.  Przykład: (Producent gwarantuje, że ogrodzenie stalowe nie ulegnie korozji przez np. 10 lat)

Okres trwałości oznacza – oczekiwany okres czasu przez który ogrodzenie będzie zachowywało swoje właściwości np. estetykę. Przykład: (Producent deklaruje okres gwarancji 10 lat na swój produkt, ale jednocześnie zastosowano taką ochronę antykorozyjną, że przewiduje się jej okres trwałości na około 18 lat.   W takiej sytuacji Inwertor posiada informację o przewidywanym terminie poniesienia kosztów na regenerację powłoki antykorozyjnej ogrodzenia w perspektywie 18 lat).

Z mojej praktyki wynika, że im bardziej wiarygodny producent systemów ogrodzeń tym bardziej te informacje są eksponowane klientowi a okresy gwarancji i trwałości są dłuższe.

     – Trwałość ogrodzenia na uszkodzenia mechaniczne – Ta cecha jest związana przede wszystkim z przejętą technologią wznoszenia ogrodzenia i użytych materiałów. Najmniej odporne na uszkodzenia mechaniczne będą ogrodzenia siatkowe w których zastosowano minimalne średnice drutu ( np. o średnicy 3mm) . Najbardziej odporne będą ogrodzenia murowane lub betonowe. Przy wyborze ogrodzenia należy brać pod uwagę miejsce wznoszenia ogrodzenia (czy jest to spokojna dzielnica mieszkalna zlokalizowana na uboczu miasta czy jest to centrum miasta o dużym natężeniem ruchu).

     – Dokumenty od Producenta – Rekomenduję, aby wybierając Producenta ogrodzenia kierować się również dostępnością do dokumentów które Producent winien udostępnić wraz z produktem:

          * dokumenty jakości – na podstawie których wyrób został wprowadzony i udostępniony na rynku budowalnym np.: deklaracje, certyfikaty, karty techniczne wyrobu. Z mojej praktyki wynika, że im więcej merytorycznych informacji i dokumentów Producent przekazuje tym wyrób jest lepszej jakości.

          * instrukcja montażu ogrodzenia – wydane przez Producenta zasady montażu mogą mieć duże znaczenie dla zachowania warunków gwarancji. Zagadnienie jest mniej znaczące w sytuacji, gdy Producent montuje we własnym zakresie swój produkt. Ważną informację z punktu widzenia bezpieczeństwa stanowią wytyczne do posadowienia ogrodzenia, czyli np. głębokość fundamentu bramy, wymiary geometryczne fundamentów bramy i słupków, głębokość posadowienia słupka, lokalizacja stref wiatrowych dla których można stosować dany typ ogrodzenia.

          * warunki gwarancji i wytyczne do użytkowania – stanowią komplet informacji jaki powinien posiadać Inwestor do zachowania gwarancji na zakupiony produkt oraz do utrzymania trwałości wybranego systemu ogrodzenia.

Podsumowując. Ogrodzenie bywa traktowane jako „wizytówka” nieruchomości a wydatki ponoszone na wzniesienie ogrodzenia mogą stanowić istotną wartość inwestycji. Zasadne zatem wydaje się dokonać analizy przyjmowanych do realizacji rozwiązań nie tylko pod kątem estetyki, ale też i pod kątem aspektów technicznych.  Nie bez znaczenia jest również dostępność i kompletność dokumentów oraz informacji przekazywanych przez Producentów ogrodzenia.

W następnym wpisie podam ciekawostki w zakresie ogrodzenia stalowego przemysłowego z przedstawieniem zdjęć obrazujących negatywny wpływ środowiska atmosferycznego na trwałość ogrodzenia. 

Na zakończenie pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę powodzenia przy realizowaniu własnych inwestycji a osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy zachęcam do kontaktu.